KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Pårørende

Stiftelsesmøte i LPP, Midt-Hedmark

Stiftelsesmøte og informasjonsmøte LPP/Sagatun 25.1.2023 på Sagatun Brukerstyrt Senter

Bildetekst fra venstre: Ann Karin Øien, Maria T. Møller, Jeanett Helleberg; Carl Fredrik Aas, Steinar Frøseth og Cecilie Bergseng Kinde.

Onsdag 25.01.23 ble pårørendekaféen på Sagatun i sin helhet viet stiftelse av nytt lokallag i LPP Midt-Hedmark. I sin innledning understreket initiativtager og avdelingsleder ved Sagatun, Cecilie Bergseng Kinde, betydningen av de frivilliges innsats generelt og de pårørendes innsats spesielt rundt omkring i landet vårt. Bergseng Kinde oppmuntret til fortsatt tett samarbeid mellom Sagatun og det nå nystiftede lokallaget.

Carl Fredrik Aas, nestleder i landsstyret for LPP, besøkte Sagatun og loset de oppmøtte gjennom ettermiddagen. Aas fortalte innledningsvis litt om sin egen erfaring som pårørende ved psykisk sykdom, og om bakgrunnen for sitt engasjement for pårørendearbeid. De pårørende må i mye større grad involveres i den sykes behandling og tilfriskning enn tilfellet er i dag. Dessverre ser man for ofte at de pårørende betraktes som en del av problemet snarere enn som en del av løsningen. I mange (de fleste?) tilfeller vil god og hensiktsmessig pårørendeinvolvering fremme den sykes livskvalitet. Ved å oppleve at man som pårørende blir tatt på alvor og blir lyttet til, kan man også lette noe av den belastningen det er å være pårørende.

Aas gjennomgikk LPPs formål og vedtekter. Formålet til LPP – også lokalt – er å arbeide for:

Anerkjennelse av pårørendes kompetanse
Anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon overfor myndigheter og samfunn
Helse- og velferdstilbud og møteplasser for pårørende
Styrking og kvalitetsbedring av helhetlige tilbud og tiltak for brukere i og utenfor behandlingsinstitusjoner
Oppfyllelse av pårørendes rettigheter
Kinde fortalte at Sagatun er både et brukerstyrt aktivitets- og mestringssenter for innbyggere i Hamarregionen som har psykososiale livsutfordringer, og et Regionalt Brukerstyrt Senter (RBS) for brukermedvirkning, recovery, kunnskap- og tjenesteutvikling i Innlandet. Sagatun bygger sin virksomhet på fag og erfaring, med hovedvekt på erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende. Brukere og pårørendes erfaring og kunnskap danner grunnlag for metoder og verktøy som brukes i kurs og mestringstilbud, og bringes inn i forskning, undervisning, innovasjon og tjenesteutvikling.

Mental Helse og LPP har vært faste samarbeidspartnere i en årrekke, og har også en del av sin møtevirksomhet på Sagatun.

Sagatun har som en del av sin satsning på å styrke brukere og pårørendeinvolvering, arrangert Pårørendecafe 1 kveld i mnd. siste 3 årene, også etter at det gamle styret ble lagt ned (2021).

Pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer er en gruppe som sliter mye. Ulønnet innsats fra pårørende er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk årlig. Dette gir en stor innsparing for staten. Samtidig får de pårørende selv dårligere helse av å stå i krevende forhold i forhold til den syke. Dette er ofte en 24/7 jobb, i tillegg til de andre rollene vi skal oppfylle

Når de pårørende først tar kontakt med helsevesenet, er det ofte krise, og de er selv utslitte.

Helsevesenet er ikke flinke nok til å involvere og anerkjenne pårørende som en ressurs. Ofte blir pårørende skjøvet ut, og sett på som en del av problemet.

Nye leder i LPP Midt- Hedmark forteller at hun opplevde å ikke bli involvert som mor, når sønnen ble psykisk syk. Hun opplevde kampen mot tjenesteapparatet ble en større belastning, enn selve sykdommen som rammet familien. Etter en årelang kamp har hun nå fått til et godt samarbeid rundt sønnen, men det har kostet. Hun vil fremover bygge opp et godt samtaletilbud for pårørende i Midt Hedmark, ha temakvelder, involvere politikere for å bedre samhandlingen med tjenesteapparatet, og være aktiv i sosiale medier for å nå ut til flere pårørende.

Carl Fredrik Aas fra Landsstyret LPP forteller om sitt 3 minutters innspill til Helseministeren der han hadde blant annet hadde følgende oppfordringer:

-Øremerkede midler til psykisk helsevern må bestå

-Vurdering av samtykkekompetanse må styrkes og kvalitetssikres-

-All involvering av pårørende må bygges på RESPEKT- MENNESKEVERD- OMSORG – TRYGGHET

  • «Elsk deg selv som din neste» Av og til er tvang nødvendig, og handler om å redde liv. Det er nødvendig omsorg, selv om det er alvorlig å overprøve en pasients samtykkekompetanse. Ivaretagelse av pasientens liv, helse og sikkerhet har størst verdi.

Det nye lokallaget i LPP Midt-Hedmark består av:

Maria T. Møller: Leder

Jeanette Helleberg: Nestleder

Ann Karin Øien: Kasserer

Stine Bekkemellem: Sekretær

Sagatun gratulerer det nye styret, og ønsker å være en god samarbeidspartner i det viktige arbeidet for pårørendes rettigheter. Brukerorganisasjonen har muligheten til å påvirke tjenestetilbudet til det bedre – både for de syke selv og for de pårørende.

26.01.2023

Cecilie Bergseng Kinde, avdelingsleder og initiativtager Sagatun Brukerstyrt Senter.