KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Rom for vekst​

Sagatun Regionale Ressurssenter

Sagatun Regionale Ressurssenter er et regionalt ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning, brukerstyring og kunnskaps- og tjenesteutvikling. Sagatun sitt ansvar og funksjon som Regionalt Brukerstyrt Senter (RBS) er fordelt på Ressurssenteret og Sagatun Recoveryskole.

Vi tilbyr

Sagatun Regionale Ressurssenter samler, systematiserer og dokumenterer brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og bringer den inn i tjenesteutvikling, undervisning og forskning. Vi fremmer brukernes «eierskap» til recovery og brukermedvirkning og sørger for at erfaringskunnskap er likestilt med fagkunnskap. På den måten bidrar vi til kunnskapsbasert praksis og til å bygge bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud. Vi regner oss som «Flaggskip for brukerstyring» i Norge og er spesielt opptatt av hvordan vi skal lykkes med brukerstyring i praksis.

Vi tar gjerne imot kommuner, organisasjoner og andre på besøk til Sagatun for å informere om hvordan vi jobber med brukerstyring, aktivitet og bedringsprosesser i et nært samarbeid mellom brukere og ansatte. Dette er en måte å jobbe på som vi ser bidrar til at de som bruker senteret styrker egne ferdigheter og ressurser og får tilbake troen på seg selv og egne muligheter. Vi reiser også ut og holder undervisning, vi underviser studenter og tar imot studenter i praksis og vi deltar i forsknings- og utviklingsarbeid i Innlandet.

Vi involverer og engasjerer de som bruker senteret i arbeidet. Som bruker på Sagatun får du mulighet for å delta i undervisning med å formidle egne erfaringer, du får tilbud om å delta på kurs og konferanser for å styrke din egen kompetanse og du kan få opplæring og delta på evaluerings- og forskningsarbeid som «medforsker».

Mariann Haukland

Mariann Haukland
Sagatun Regionale Ressurssenter
458 35 922 · mariann@sagatun.no
post@sagatun.no

Rune Lundquist
Erfaringskonsulent,
Sagatun Regionale Ressurssenter
481 06 050 · rune@sagatun.no
post@sagatun.no

Alle aktiviteter og arrangement på og i regi av Sagatun, er rusfrie.

Brukerstyring

Sagatun Recovery regner seg som «Flaggskip for brukerstyring» i Norge og tilbyr informasjon og opplæring i hvordan man lykkes med brukerstyring i praksis. Dette gjøres i nært samarbeid med Brukerstyret og brukerne på senteret. Sagatun sin unike kombinasjon av Brukerstyrt Senter og Regionalt Ressurssenter senter gjør at vi kan tilby praktisk tilnærming og kompetanse på brukerstyring.

Har dere planer om å starte et brukerstyrt senter, så ta gjerne kontakt med oss. Vi tilbyr opplæring og veiledning til brukerorganisasjoner/frivillige og kommuner i regionen for etablering av brukerstyrte sentre. Vi tilbyr også veiledning og erfaringsutveksling til eksisterende brukerstyrte senter/tiltak.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer.

 

Samarbeid og tjenesteutvikling

Sagatun er en arena for bredt regionalt samarbeid innen psykisk helse og rusfeltet. Vår oppgave er å styrke brukeres og pårørendes innflytelse på tjenestene, drive informasjons og opplæringsvirksomhet samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis. 

Vi arrangerer temadager, temakvelder, politiske debatter med mer for å fremme brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap. Vi jobber for å fremme menneskerettigheter og for å bidra til at mennesker med psykososiale livsutfordringer og deres pårørende får en bedre hverdag og blir inkludert som likeverdige medborgere i samfunnet.

Sagatun samarbeider med de øvrige Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) i Norge, brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus, lokale brukerstyrte senter, kommunene i regionen, Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern, Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik, Nasjonalt kompetansetjeneste ROP, NAPHA, Erfaringssentrum, Jæren Recovery College, Fagrådet for rusfeltet, Velferdsalliansen og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.

Forskning og utdanning

For å fremme brukernes erfaringer om hva som er relevant og nødvendig kunnskap og styrke brukermedvirkningen i tjenestene, deltar Sagatun i forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) i Innlandet og vi deltar også i nasjonale og internasjonale nettverk på dette området. Gjennom dette samarbeidet formidler vi kunnskap og erfaring fra Sagatun og vi lærer av andre. 

Sagatun er medarrangør av utdanning for medforskere gjennom kurset «Samarbeidsbasert forskning» sammen med Høgskolen i Innlandet (INN). Dette kurset er for både de som skal lede forskningsprosjekter og for personer med egenerfaring som ønsker å bruke sine erfaringer inn i forskningsarbeid. Ta kontakt med oss dersom det er aktuelt for deg å bli medforsker, eller du er en forsker som ønsker å ha med medforskere i ditt forskningsprosjekt. 

Sagatun underviser studenter innen ergoterapi, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie og psykisk helse og rus mm. Vår undervisning har hovedvekt på brukermedvirkning og å formidle brukere og pårørendes erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring og mestring. Vi tar også imot studenter i praksis på Sagatun. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en spennende og litt annerledes praksisplass.

Regionale Brukerstyrte Senter

Det er 5 regionale brukerstyrte senter i Norge.

Sentrene ble opprettet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). Sentrene har et viktig oppdrag med å styrke brukere og pårørende, brukermedvirkning og brukerinvolvering i tjenestene innen psykisk helse og rusfeltet.

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et samarbeidsprosjekt mellom De Regionale Brukerstyrte Sentrene. 

I 2019 kom det en rapport, etter et 2-årig utredningsprosjekt for å bli regionale Knutepunkt for Recovery. Sentrene, eller «knutepunktene», er ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. Vi har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

Les mer om de Regionale Brukerstyrte Sentrene.

Erfaringskompetanse

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når gamle velferdstjenester skal videreutvikles, og nye tjenester skal utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Erfaringskompetanse fra brukere/pasienter og pårørende er derfor en av de viktigste kunnskapskildene for utvikling av rus- og psykisk helsearbeid.

Det har blitt opprettet flere stillinger for erfaringskonsulenter de senere årene. Sagatun jobber for at det skal etableres flere slike stillinger da de er viktige samarbeidspartnere inn i tverrfaglige team. For mange har det stor betydning å møte andre som har erfaring med å slite med psykososiale vansker og det gir håp å se at andre har kommet seg. Sagatun tilbyr kurs, opplæring og veiledning av erfaringskonsulenter. Det er også tilbud om nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter. Vi samarbeider tett med Erfaringssentrum, en landsdekkende interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. (Med lenke til Erfaringssentrum).

KBT, som er vår samarbeidspartner i Midt Norge, har etablert en egen fagskole for erfaringskonsulenter som du kan lese mer om her. (Med lenke til KBT Fagskole). Sagatun tilbyr praksisplasser og veiledning og har også undervisning på Fagskolen.

Hva skjer?

22. mai @ 12:00 – 14:00 Det blir enkel servering, taler og underholdning med musikk. Arrangementet gjelder for brukere, inviterte og ansatte. Påmelding til...
29. mai @ 09:00 – 14:00 Onsdag 29. mai arrangerer vi Recoveryverksted her på Sagatun med tema friluftsliv. Har dere spørsmål, og vil melde...
29. mai @ 09:00 – 14:00 Påmelding til Carl via sms: 415 76 388 Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatunvegen 47A Hamar, 2317 + Google-kart 62...
29. mai @ 17:00 – 19:30 Sagatun Recovery inviterer i samarbeid med LPP Innlandet til Pårørendecafe på Sagatun (kantina) Onsdag 29.5 kl. 17-19.30 med Pasient...

Andre nyheter

Selvstyrkingskurset i regi av Verktøykassa for Brukermedvirkning på Sagatun Recoveryskole har som mål å styrke enkelt mennesket gjennom å ha fokus på temaer som...
Dette var et av utsagnene som kom frem på dette selvstyrkingskurset vi gjennomførte på  Havang i Lillehammer. Selvstyrkingskurset til verktøykassen for brukermedvirkning har som...
TuTo3-PAT Erasmus+ Prosject committee meeting 11-12 mars 2024, Arad, Romania. Jeg var heldig å bli invitert med på et nytt treff i denne prosjektgruppen...
1. mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten, og presenterer virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. De...