KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Samarbeid og tjenesteutvikling

Sagatun skal være en arena for bredt regionalt samarbeid innen psykisk helse og rusfeltet. Vår oppgave er å styrke brukernes innflytelse på tjenestene, drive informasjons og opplæringsvirksomhet samt spre brukererfaringer, kompetanse og eksempler på god praksis.

Erfaringskunnskap må være en naturlig del av kunnskapsgrunnlaget i utviklingen av helsetjenestene og bør synes i alt som blir gjort. Fag-, kunnskap- og tjenesteutvikling skal hvile på prinsippene om kunnskapsbasert praksis der forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap danner tre likeverdige stolper. Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når gamle velferdstjenester skal videreutvikles, og nye tjenester skal utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Erfaringskompetanse fra brukere/pasienter og pårørende er derfor en av de viktigste kunnskapskildene for utvikling av rus- og psykisk helsearbeid.

Vi bistår og samarbeider med bruker- og pårørendeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner, helseforetak og andre organisasjoner. 

Vi jobber for:

 • Å fremme bruker- og pårørendemedvirkning og spre kunnskap om brukerstyring i teori og praksis.
 • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og rusutfordringer gjennom bevisstgjøring og tematiseringer knyttet til antistigma og sosioøkonomiske forskjeller.
 • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn der mennesker med psykisk helse og rus-utfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.
 • Mer treffsikre tjenester og tilbud basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis, med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.
 • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte gjennom bruk av erfaringskonsulenter og likeverdig samarbeid med brukere og pårørende og deres organisasjoner.
 • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud, både i og imellom ulike enheter i kommunen, mellom kommunen og spesialisttjenesten og med ideell og frivillig sektor.

Erfaringskompetanse

Det har blitt opprettet flere stillinger for erfaringskonsulenter de senere årene. Sagatun jobber for at det skal etableres flere slike stillinger da de er viktige samarbeidspartnere inn i tverrfaglige team. For mange har det stor betydning å møte andre som har erfaring med å slite med psykososiale vansker og det gir håp å se at andre har kommet seg. Sagatun tilbyr kurs, opplæring og veiledning av erfaringskonsulenter. Det er også tilbud om nettverkssamlinger for erfaringskonsulenter. Vi samarbeider tett med Erfaringssentrum, en landsdekkende interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter. (Med lenke til Erfaringssentrum).

KBT, som er vår samarbeidspartner i Midt Norge, har etablert en egen fagskole for erfaringskonsulenter som du kan lese mer om her. (Med lenke til KBT Fagskole). Sagatun tilbyr praksisplasser og veiledning og har også undervisning på Fagskolen.

Sagatun samarbeider med:

 • Regionale brukerstyrte senter
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse og rus
 • Lokale brukerstyrte senter
 • Kommunene i regionen
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern
 • Høgskolen i Innlandet
 • NTNU Gjøvik
 • Nasjonalt kompetansesenter ROP
 • NAPHA
 • Erfaringssentrum
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

For mer informasjon, ta kontakt:

Kårhild

Kårhild Husom Løken
Daglig leder
979 78 456
karhild@sagatun.no

Mariann Haukland
Ansvarlig på Ressursbasen
458 35 922
mariann@sagatun.no

Rune Lundquist
Ansvarlig på Ressursbasen
481 06 050
rune@sagatun.no

Andre nyheter