KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
likeverd, åpenhet & medmenneskelighet

Om Sagatun Recovery

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene
Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Regionale Ressurssenter og
Sagatun Recoveryskole. Å bidra til styrket brukermedvirkning, egenstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery)
er senterets hovedmålsetting.

Sagatun Recovery ligger i Sagatunvegen 47 A og 47 B på Hamar og gir tilbud både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Sagatun er både et brukerstyrt aktivitets- og mestringssenter og et Regionalt Brukerstyrt Senter for brukermedvirkning, recovery, kunnskap- og tjenesteutvikling. Sagatun Recovery samarbeider med og gir tilbud til mennesker med psykososiale livsutfordringer og til brukere- og pårørende og deres organisasjoner, brukerstyrte senter, kommuner, helseforetak, fag- og forskningsmiljøer, høyskoler og universitet og andre innen fagfeltet psykisk helse og rus.

Sagatun har spisskompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, bedringsprosesser (recovery) og selvstyrking (empowerment), fra et bruker- og pårørendeperspektiv. 

Vår visjon er «Rom for vekst». 

Våre verdier er likeverd, åpenhet og medmenneskelighet.

Kunnskap og metode i teori og praksis:
Brukerstyring → empowerment → recovery

Sagatun Recovery har en helhetlig recovery-orientert praksis som vi utvikler i nært samarbeid med brukerne på senteret og med våre samarbeidspartnere.

De sosiale og samfunnsmessige forutsetninger for personens recoveryprosess er særlig belyst gjennom erfaringskunnskap. Recovery foregår ikke i et vakuum, men i personens liv der man får støtte og muligheter til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer.

Livsmestring og livskvalitet er norske begreper som brukes i folkehelsearbeidet, og som har mye til felles med «recovery». Det handler om mestring, myndiggjøring, tilhørighet, utvikling og vekst, opplevelse av mening og positive relasjoner, samt muligheter til arbeid og deltagelse i samfunnet.

På Sagatun er vi opptatt av å legge forholdene mest mulig til rette for at den enkelte skal komme inn i en prosess som kan bidra til livsmestring og god livskvalitet. Det er kjernen i Recovery, som vi definerer som en prosess som handler om å finne håp, mening og tilhørighet i livet og bli respektert og verdsatt som en samfunnsborger.

Erfaringskunnskap fra brukere og pårørende danner grunnlaget for metoder og verktøy som vi bruker i kurs og mestringstilbud. Dette gir enkeltmennesker mer makt over egen hverdag og støtte og mulighet til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer.

Det lokale brukerstyrte senteret er et kontinuerlig «verksted» for utforskning og utvikling av metodikk og kunnskap knyttet til brukerstyring, bedringsprosesser, selvstyrking og livsmestring. Ved å samle og systematisere erfaringer fra det lokale senteret, styrker vi vår kunnskap på området og vi sprer erfaring og kunnskap lokalt, regionalt og nasjonalt, samtidig som kunnskap fra Sagatun Regionale Ressurssenter og Sagatun Recovery skole brukes lokalt.