KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Øvrige kurs og mestringstilbud

Recoverykurs til kommunene

«For å starte en god recoveryprosess må reell brukermedvirkning og empowerment ligge til grunn»!

På Sagatun har vi laget et kurs som viser hva, hvordan og hvorfor det er viktig å gi tjenesteapparatet verktøy for å styrke brukermedvirkningen og tilbudet til brukerne. Kurset gir en innføring i Recovery- teori, praksis og metode. Kurset er spesielt rettet mot kommunene og er for både brukere, fagfolk og ledere. Det er også relevant for NAV. 

HVA: Recovery er systematisk arbeid med brukermedvirkning, for å skape en helhetlig tilnærming til hverdagen- med eller uten hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet. Å jobbe recoveryorientert skjer både på individnivå med den enkeltes bedringsprosess, men også i forhold til lokalsamfunnet, aktivitet, arbeid, bolig, økonomi, venner og familie.

HVORDAN: Det å skape meningsfulle aktiviteter, ha et sted å bo og grei økonomi, føle seg godtatt og være til nytte, få seg jobb, utdanning eller komme i annen meningsfull aktivitet er viktige prinsipper innen recovery, for å fremme mestring og god livskvalitet.

Kurset gir innsikt i forhold som fremmer helse og verdier som ligger til grunn for bedringsprosesser. Det gir økt innsikt i recovery som prosess, og konkrete verktøy man kan bruke for å jobbe mere recoverybasert i tjenesten.

HVORFOR: Recovery er en filosofi og en holdning, som handler om å forstå den andres perspektiv på en annen måte. Er det kultur og vilje i bedriften eller på arbeidsplassen til å tenke på brukeren som en ressurs? Ved å sette brukerens ressurser og erfaringer i fokus, vil tjenestetilbudet også treffe bedre. Begreper som tilhørighet, håp, identitet, mening og empowerment står sentralt i vår tilnærming til recovery (CHIME- modell)

Innhold og tilnærming:

På Recoverykurset lærer du ulike verktøy for å implementere Recoveryorientert praksis inn i arbeidshverdagen.

Kurset er bygget på samskaping mellom fag og erfaring, og viktigheten av å involvere erfaringsbasert kunnskap i tjenesteutviklingen. Det brukes undervisning, øvelser, refleksjonsgrupper og erfaringsdeling.

Kurset er todelt og går over 2 dager.

På dag 1 er det teori og refleksjonsgrupper. På dag 2 har vi et Recoveryverksted hvor vi jobber frem konkrete verktøy for nettopp din kommune, bedrift eller arbeidsplass på bakgrunn av problemstilling som avdekkes på dag 1.

Kurset eks. materiell koster kr. 5000 kr. Opphold og reise for 2 kursledere, samt lunsj, kaffe og te på kursdagene.

Høres dette ut som noe for deg?
Ta gjerne kontakt

Cecilie Bergseng Kinde
Faglig Rådgiver, Sagatun Brukerstyrt Senter
454 19 164 · cecilie@sagatun.no
post@sagatun.no

Andre nyheter

ingen treff