KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Rom for vekst​

Sagatun Recoveryskole

Sagatun Recoveryskole tilbyr kurs og mestringstilbud lokalt og regionalt i Innlandet. Vi tilfører kunnskap og skaper fellesskap som bidrar til reell brukermedvirkning, livsmestring og god livskvalitet for brukere og pårørende (Recovery). 

Vi tilbyr

Sagatun Recoveryskole tilbyr kurs og mestringstilbud lokalt, regionalt i Innlandet og nasjonalt. Vi tilfører kunnskap og skaper fellesskap som bidrar til reell brukermedvirkning, livsmestring og god livskvalitet for brukere og pårørende (Recovery).

Gjennom «Verktøykassa for brukermedvirkning» tilbyr vi kurs knyttet til brukermedvirkning, bedringsprosesser og selvstyrking. Kursene retter seg mot både brukere og pårørende, bruker- og pårørenderepresentanter og ansatte i helse-, sosial- og velferdstjenester. 

Målet er å fremme brukere og pårørendes stemme og rettigheter, og få til reell brukermedvirkning og brukerstyring i praksis.

Alle kurs og mestringstilbud ved Sagatun Recoveryskole er samprodusert. Det vil si at materiell og metoder er utviklet av brukere og fagfolk i fellesskap, i tråd med prinsippene for kunnskapsbasert praksis. Derfor vet vi også noe om hvilke utfordringer ulike mennesker står overfor og hva som fremmer god psykisk helse og god brukermedvirkning. Våre kursledere har egenerfaring som brukere eller pårørende. 

Cecilie, kontaktperson egenutvikling og kurs

Cecilie Bergseng Kinde
Faglig Rådgiver,
Sagatun Recovery Skole
454 19 164 · cecilie@sagatun.no
post@sagatun.no

Stine, mentor fadderordningen

Stine Bekkemellem
Kursleder og Erfaringskonsulent,
Verktøykassa for brukermedvirkning
902 20 570 · stine@sagatun.no
post@sagatun.no

Berit Enemo
Kursleder, Verktøykassa for brukermedvirkning
958 56 951 · berit@sagatun.no
post@sagatun.no

Alle aktiviteter og arrangement på og i regi av Sagatun, er rusfrie.

Verktøykassa for brukermedvirkning

Verktøykassa for brukermedvirkning er et opplæringsverktøy basert på empowerment og Recovery, som skal bidra til å lære opp og styrke enkeltpersoner og grupper i brukermedvirkning. Materiell og metoder er utviklet av brukere og fagfolk i felleskap.

Verktøykassa retter seg både mot ansatte i hjelpeapparatet, mot brukerorganisasjonene og mot enkeltmennesker som har erfaring med å slite med rus/psykiske vansker. Målsetningen med kursene er likeverdig samarbeid, god kommunikasjon, reell medvirkning og gjensidig respekt.

Kursene kan tilpasses etter behov for å styrke brukere og tjenesteytere i hva som er god medvirkning sett fra et brukerperspektiv.

Du kan også se filmer om «Selvstyrkingskurs» på www.sagatun.no/publikasjoner

Selvstyrkingskurs

Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse, og få mer kunnskap og bevissthet om dine ressurser og muligheter og om dine rettigheter og plikter. I kurset får du blant annet lære om brukermedvirkning og hva som skal til for å fremme god kommunikasjon og godt samarbeid mellom den som har behov for hjelp og den som skal yte hjelp. Du vil også få lære om hvordan du kan ta tilbake makt og kraft i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer. Det er dette vi kaller selvstyrking eller empowerment.

 

Recoveryverksted

Sagatun inviterer til Recoveryverksteder der vi deler kunnskap og erfaring om hvilke faktorer som kan bidra til bedring og mestring, og derved en bedre hverdag. Vi setter opp ulike tema som har betydning for bedringsprosesser og belyser disse temaene fra et faglig perspektiv og med erfaring fra «levd liv». Deretter er det «Walk and talk» og refleksjon i mindre grupper, for å snakke om det vi har hørt og hvordan erfaring og kunnskap kan brukes i eget liv og egen hverdag. Målgruppe for Recoveryverkstedene er brukere, pasienter, pårørende og fagpersoner. 

Pårørende

Pårørende er en ressurs, men trenger ofte selv råd og veiledning i hvordan de skal håndtere situasjonen med et sykt familiemedlem. Pårørende trenger også avlastning i krevende situasjoner. Pårørende må innlemmes som en del av løsningen for den som er psykisk syk. Sagatun har ulike kurs og mestringstilbud til pårørende.

Øvrige kurs og mestringstilbud

Recoverykurs
Vi tilbyr recoverykurs til kommunene i Innlandet. 2 dagers kurs for ledere, ansatte og brukere. Dag en er undervisning og dag to er lagt opp som et Recoveryverksted for å jobbe med utvikling av tjenestetilbudet lokalt. Formålet er å tilpasse tjenestene til brukere- og pårørendes behov.

Tilbud til pårørende i samarbeid med LPP. Pårørendekafé holdes en gang pr måned med hovedvekt på å være et støttende fellesskap med ulike tema som deltakerne er opptatt av.

Kjøkkenpraten
Kjøkkenpraten holdes 1-2 ganger per måned. Videreutviklet etter konsept fra ROM-Agder, Mental Helse Kristiansand og Høgskolen i Agder. Prøve ut en pilot i Innlandet med Barnas Stasjon på Hamar.

Økonomikurs 
Vi tilbyr økonomikurs til brukere på Sagatun i samarbeid med NAV. Hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering.

Innlandet Recoveryskole

Recovery kan på norsk oversettes som «tilfriskning» eller «å komme seg». Innlandet Recoveryskole tilbyr kurs og seminarer, for å gi kunnskap den enkelte trenger for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. 

Innlandet Recoveryskole er startet opp av Sykehuset Innlandet og Sagatun Brukerstyrt Senter. Vi har også fått med oss mange gode samarbeidspartnere. 

Arrangementene er åpne for alle med erfaring med psykiske helse- og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende og fagpersoner.

 

Hva skjer på sagatun?

Velkommen til Recoveryverksted i tema mening og mestring

6. mars @ 10:00 – 14:00 Påmelding til Berit via sms: 958 56 951, eller Anders via sms: 404 94 774 Storhamarstuene...

Kurs i hverdagsøkonomi

I samarbeid med NAV Hamar tilbyr Sagatun Recovery og Sagatun recoveryskole kurs i hverdagsøkonomi for personer som er interessert i å få...

Se flere

Andre nyheter

Nettverkssamling Recovery College 05.12 – 06.12.2023

Nettverk for Recovery College Norge vedtok på sin samling på Sagatun Recovery i desember 2023 at de 7 nøkkeldimensjonene som inngår i...

Hva betyr musikk for vår psykiske helse, livsmestring og livskvalitet?

Hvordan kan musikk være et meningsfullt og helsefremmende verktøy i dagliglivet?

Stine fyller 50 år!

Stine Bekkemellem hos oss fyller 50 år i dag, 10. januar 2024, hun jobber som erfaringskonsulent og kursleder på Sagatun Recoveryskole. Dagen...

«Et empatisk spark» for selv å stå sterkere

Som pårørende opplever en ofte at man «mister seg selv». Egne behov og interesser settes til side for å støtte og bistå...

Se flere