KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Regionale Brukerstyrte Senter

De Regionale Brukerstyrte Sentrenes (RBS) formål er å gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus og deres pårørende, mulighet for bedring, mestring og en verdig livssituasjon.

Sentrene driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og har sine kjerneoppgaver innen recovery, livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Brukere og pårørendes erfaring og kunnskap danner grunnlag for metoder og verktøy som brukes i kurs og mestringstilbud. Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud gjennom å styrke og løfte fram brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

På individnivå driver sentrene lavterskel kurs-, aktivitets- og mestringstilbud i sine regioner. Det gir den enkelte bruker og deres pårørende verktøy for livsmestring og tillit til egen mestringsevne. Sentrene har fokus på ressurser og at mennesker med hjelpebehov også er mennesker med ressurser, som kan og vil bidra i samfunnet.

På system- og samfunnsnivå deltar sentrene i tjenesteutvikling og forskning, basert på brukere- og pårørendes erfaringskunnskap. Dette arbeidet gjøres gjennom å samle, systematisere og dokumentere brukerkunnskap, og bringe det inn i forskning, undervisning, innovasjon og tjenesteutvikling.

De fem sentrene er spredt utover hele Norge, noe som sikrer kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører over hele landet, direkte tilgang til verdifull kunnskap. Senterne jobber ut fra Recovery. Gjennom Recovery danner brukerne og de pårørendes erfaringskunnskap grunnlaget for de metoder og verktøy som brukes i kurs og mestringstilbud. Resultatet er at hver enkelt får støtte og mulighet til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Denne formen for arbeid bidrar til å fremme god psykisk helse, økt livskvalitet og gir hver bruker mer makt over egen hverdag.

For mer informasjon, ta kontakt:

Kårhild

Kårhild Husom Løken
Daglig leder
979 78 456
karhild@sagatun.no

Rune Lundquist
Ansvarlig på Ressursbasen
481 06 050
rune@sagatun.no

Andre nyheter