KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

«Sammen er dere dynamitt»

Dette var en av utsagnene som kom frem, av Anne Lise Bakken, etter kveldens åpne møte i Hamar rådhus, i regi av Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, i samarbeid med Sagatun Recovery, 12. mars.

Bildetekst hovedbildet: Anne Lise Bakken

Kveldens tema var: «Hvordan samarbeide om å skape gode liv»?

De fremmøtte var:

 • Ordfører Vigdis Stensby
 • Crux
 • Barnas stasjon Blå kors
 • Gatelaget – Ham kam
 • Sagatun Recovery
 • Karin Andersen – som ledet panelsamtalen til slutt

Det var en fullsatt sal av tilhørere denne kvelden, der vi fikk høre mange sterke historier.

Bildetekst: Ordfører Vigdis Stensby

Vigdis Stensby takket for invitasjonen, og startet med å spørre «Hva er det å leve gode liv i Hamar». Hun trakk frem hvor viktig det er å ha lavterskel tilbud i kommunen, slik som Crux, Gatelaget, Barnas stasjon og Sagatun Recovery bidrar med. Hun trakk frem dette med:

 • Inkludering
 • God helse
 • Meningsfull hverdag
 • Tilknytning til samfunnet
 • Ha et arbeid å gå til
 • Ha en plass å høre til
 • Føle på mestring
 • Å gjøre plass til alle

er viktig for å leve gode liv, og la til at det å få tak i ressursene til menneskene og gjøre en plass til alle, er essensielt, vi har ikke råd til å la være.

Bildetekst: Kårhild Husom Løken og Rune, Sagatun

Kårhild Husom Løken introduserer Sagatun Recovery, som er både et lokalt og regionalt brukerstyrt senter, der vi styrker brukermedvirkningen, alle som er brukere av senteret bidrar med sitt til å aktivisere seg på huset. Det er et lavterskel tilbud innenfor psykisk helse og rus, og stedet er rusfritt. Alle skal få mening og mestring i sine liv, alle har vi ressurser på hver vår måte. Skape håp, identitet, mening, mestring og selvstyrking, der folk kan leve gode liv.

Rune, som nå er ansatt på Sagatun, forteller om et utfordrende liv, og har en historikk som har vær krevende i 25 år, med inn og ut av institusjoner, men nå har hverdagen hans endret seg til noe positivt, ved å ha fått ta del i Sagatun. Han sier at han nå kan stå opp til en hverdag som gir han mening og håp, slik at han kan mestre hverdagen. Han sier at han alltid har ønsket å kunne bidra, og at det er vanskelig alene, føler nå på tilhørigheten på Sagatun, og at det har snudd livet hans til noe positivt, her ble han trygg på menneskene rundt seg, og har vokst, og tør å ta mer ansvar. Han jobber nå som Erfaringskonsulent og Miljøarbeider på Sagatun.

Bildetekst: Tom og Jon Arne Frøiland, Crux

Jon Arne Frøiland fra Crux Hamar, introduserer organisasjonen som en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Her prøver de å skape et verdig liv for folk som har havnet «utenfor», der de har blant annet Arbeideren som et trygt sted for folk, til å møtes for å få seg litt mat, dusj, vask av klær. De har Crux Barm, for de som vil fylle tomrommet med noe innholdsrikt. Crux samarbeider med kommunen og kriminalomsorgen, og de deler ut mye mat hver uke, til ca 300 personer i uken. De har samarbeid med Storhamar videregående skole, der brukerene får tilrettelagt undervisning, for å komme seg videre. De har arbeidstrening på Bua Hamar. Menneskene på Crux får støtte, en tilhørighet, og kan bygge seg opp på nytt. Crux betyr kors eller veiskille, som kan indikere hvilke valg du skal ta for å komme deg videre i livet. Det er vanskelig alene, men godt å ha noen ved sin side, slik en får i Crux.

Tom, som er en del av Crux, forteller om en et 30 år langt liv som har vært vanskelig, han havnet «utenfor», der han har følt seg som en belastning. Etter at han fikk være på Crux, der han har sett flere som har kommet seg videre etter å ha vært der, har han blitt inkludert og gjør i dag en aktiv jobb innenfor et flyttebyrå, og som sykkelreparatør på Bua Hamar. Han forteller at hverdagen er slik han vil ha den nå, noe han ikke hadde sett for seg før de 7 åra via Crux.

Bildetekst: Per Myrvang og Kjærsti Bakke, Blå kors barnas stasjon

Kjærsti Bakke, som er virksomhetsleder og Per Myrvang, som har ansvar for friluftliv for familier, sto frem og fortalte litt rundt hva Blå kors barnas stasjon representerer; det er et tilbud rettet mot barn i alderen 0-16 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i sin hverdag. De arrangerer fritidsaktiviteter, turer og fellesskap som skaper glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for barn, foreldre og familien. Samtidig arbeider de målrettet for å sikre barna en god utvikling og styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

De snakket om hvor viktig det er å knytte ideelle organisasjoner og frivillig organisasjoner sammen, og nytten av at kommunen kjenner dem, de sier at det er sammen vi kan gjøre mest. Det ble etablert i 2009, og er finansiert gjennom Bufdir. De har nært samarbeid med barnevernet i Hamar. De forteller at det er flest enslige mødre, og at det har kommet flere innvandrere. De sier at de ikke har noe samarbeid med kommunen i dag, og at de har fått avslag på søknaden sin, og hvor viktig at de får til en stabil finansiering fra dem. Det er vanskelig å få til endring alene. De ønsker å være brobygger til de som får til noe mer enn oss, eller som trenger samarbeid andre veien. De jobber for at mennesker skal føle på mestring i eget liv.

Bildetekst: Kai Kristiansen og Pål, Gatelaget

Kai Kristiansen, Gatelaget – Ham kam, «hvordan samskape for å få et bedre liv»? Gatelaget er et lavterskel tilbud til alle med utfordringer med rusmidler, de har hatt ca 350 spillere fram til i dag. De skaper rusfrie timer, og har mer enn 6000 timer med trening og kamper. Noen sprekker, noen dør, det er en del av det vi holder på med. Spillere har lært meg mye om dette sier Kai. Her må en trene for å få mat. Vi samskaper med mange; Funkis, Veslelien, Fossum, Ilseng fengsel, Mjøsanker, Kriminalomsorgen, Nav, Stangehjelpen og Tjeneste for psykisk helse og rus.

Rus, angst, utenforskap, ensomhet, lite penger og sterke historier, kjennetegner Gatelaget. Samfunnsøkonomisk gevinst, så har Gatelaget 430 mill kroner spart, kamma mellom 20 og 25 mill hvert eneste år, Gatelaget er verdens beste ettervern.

Pål spiller på Gatelaget, som er en del av Ham kam, han forteller om 13 år i et utfordrende miljø, kom inn på Gatelaget i 2019, det har vært helt avgjørende for å ha et bra liv, jeg har drømt om å kunne spille fotball, samholdet og utrette noe som et lag, «Livet akkurat nå er perfekt». Det er helt avgjørende for meg å være en del av Gatelaget. Langsiktig mål for Pål er å komme seg inn i skolen eller arbeid, få kontakt med familie, få gjort opp gammel gjeld, få lov til å være med å betale mer skatt, er hovedmålet hans.

Bildetekst: Sagarockers med Dan og Jeanette

Etter at alle hadde presentert seg og hatt innlegg, ble det musikalsk innslag med Sagarockers, der Dan og Jeanette sang og spilte for oss. Det ble servert kaker og kaffe.

Bildetekst: Karin Andersen, Kjærsti Bakke Blå kors barnas stasjon, Kai Kristiansen, Gatelaget, Jon Arne, Crux og Kårhild, Sagatun

Etter pausen, ble det en paneldebatt, som Karin Andersen introduserte, der Kjærsti, Kai, Jon Arne og Kårhild deltok.

Karin spør Jon Arne i Crux om det er noe de savner i Hamar kommune for å nyte godt av det dem gjør, der Jon Arne svarer at det er viktig å være brobyggere, der en er avhengig av samspill, der han synes det har blitt bedre, en må spille hverandre gode, han sier de har god kontakt med Styrk teamet, tjenesten aktivitet og mestring, og Nav, der vi er brobyggere mellom disse instansene.

Kårhild synes samarbeid med Hamar kommune aktivitet og mestring er bra, mer strukturert de senere årene, folk skal leve livene sine i lokalsamfunnet og ikke i institusjon, hvor viktig det er å kunne bidra med noe, ha et trygt sted og bo og leve av og for, at en får nødvendig behandling, og kunne gi gode tilbud.

Kjærsti Bakke,  sier det er bra tiltak i Hamar, men at det mellom tiltakene er det dårlig samarbeid, tverrfaglig samarbeid er noe alle vil få til, viktig med nært samarbeid med Bup barneverntjenesten, og tenke laget rundt, spille hverandre gode, ha en plan på hva vi kan få til sammen.

Kai sier at suksessen til alle er at de i Tjeneste for psykisk helse og rus, alltid er med, noen som kan hjelpe til med mat og økonomi, og forholdet til Nav, det er et anker i hverdagen til deres brukere, og ha noen kontaktpersoner i livene deres.

Karin sier det er viktig at alle inviterer flere inn til hjertebarnet sitt, og få flere på banen, og da spesielt Hamar kommune.

Kårhild sier at det er viktig å få frem hva som er behovet, hva brukerne har behov for, og som samfunnet og kommunen har behov for, og ha en dialog om dette, og fortelle hva vi driver med.

Karin nevner at finansiering fra kommunen kan være utfordrende, men det er noe å gå på ved å spørre om hjelp.

Kjærsti forteller om et godt samarbeid med kommunen, men økonomi skorter det litt på.

Jon Arne sier de ikke har fått et negativt utfall, bare positivt, at det å få anerkjennelse er viktig for å vise den gode historien overfor myndigheter, men at det av og til kan være krevende med kapasitet for å få til dialog også.

Karin sier at utfordringer og er at ulike personer trenger ulike behov.

Kårhild i forhold til køer for å få plass i institusjon: gi innhold i hverdagen, vi går tom for helsepersonell, kapasitet økonomisk, her trenger vi mer samarbeid med frivillighetssektoren, likeperonarbeid, egenerfaring, gir håp, det tar tid å bygge opp kompetansen i en bedrift/institusjon, samskaping er viktigere fremover, få bedre dialog.

Spørsmål fra salen: «kan dere treffes på tvers av organisasjonene dere i mellom»?,

Jon Arne: vi må være bevisst på hverandre, det er et bra innspill som vi må ta med oss, og mellom det offentlige og frivilligheten må vi bli bedre.


Spørsmål fra salen: «når det ikke er trening i Gatelaget, hva gjør menneskene da i mellom, henviser dere til feks Sagatun da»?

Kai: Ham kam tenger dugnadsjobbing av brukerne, kiosken drives kun av Gatelaget.

Jon Arne: at vi vet om hverandre er et samarbeid det også, men viktig å bruke hverandre.

Kårhild: vi kan anbefale hverandre på en bedre måte.

Karin: alle trenger tilhørighet, det må bygges noen relasjoner som kan være der over lengre tid, mange som mangler dette, det ålreite livet du kan leve, viktig med selvstyrking her.

Bildetekst: Anita Østheim, Hamar kommune

Etter paneldebatten fikk vi høre litt fra Anita Østheim fra Hamar kommune innenfor Tjeneste for psykisk helse og rus: vi har et godt offentlig tilbud, vi bruker Sagatun, Crux Arbeideren, Gatelaget som er lavterskel tilbud, folk kan henvise seg selv, de har samarbeid med frivilligheten, der den enkelte tar kontakt selv. Vi har et fleksibelt og godt tilbud, der vi blant annet har gruppetilbud som padel, yoga og høyintensiv trening, alder på de som er hos oss er fra 18-92 år, jobber med å komme ned til 16 år, og å få de som har havnet utenfor skole tilbake til skolebenken. For hver ungdom som havner utenfor skolen koster 5 mill kr.

Bildetekst: Farahnaz Bahrami, Utvalg for Velferd og helse

Farahnaz Bahrami som kommer fra Utvalg for velferd og helse i Hamar kommune: forteller at vi trenger å lære av dere alle, jeg har vært her for å lytte og for videre å snakke deres sak. Hun forteller at hun har respekt for alle dere som har hatt det tøft, og fortalt deres historie, og for dere som har vært støttespillere på sidelinjen. Farahnaz sier de jobber for å få til en Frivillighetskoordinator i kommunen, og viktigheten av dette, vi i Hamar arbeiderparti vil forsøke å få til dette.

Anne Lise Bakken avslutter kvelden og takker for oppmøtet, og sier til alle de som har stått fram med sin sterke historie og nettverket rund, at: «Sammen er dere dynamitt» Vi fra Sagatun takker for en konstruktiv og positiv kveld sammen.