KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Pårørende

Referat Pårørendecafe 26. april 2023

Det var en aktiv og interessert gjeng på 15 deltagere som møtte opp til Pårørendecafe i går i kantina på Sagatun, der
Pasient og brukerombudet v/seniorrådgiver Maren Hynne Moss kom til oss.

Moss fortalte innledningsvis om Pasient og Brukerombudets mandat og Årsmelding fra 2022.

«Vi skal ivareta pasient, brukere og pårørendes behov»

Dette er en lovfestet rettighet i Pasient og brukerrettighetsloven, og skal bedre kvaliteten på tjenestene, og sikre at alle får rett og tilstrekkelig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg i.

Pasient og Brukerombudet er en lavterskeltjeneste, og har kun rådgivende funksjon og ikke vedtaksmyndighet ovenfor statsforvalter og Sivilombudsmann, men opplever at saker ofte snur til det beste for pasienten/brukeren i saker der ombudet er involvert.

Årsmeldingen 2022: «Det er knapphet på ressurser i alle ledd». Over 17.000 henvendelser i fjor, og dette er en dobling av henvendelser. Flere klager på kvaliteten i tjenestene, fremfor rettighetsklager.

Mange klager er også rettet mot mangel på fastleger ute i kommunene.

Pasient og Brukerombudet vil trekke frem følgende fra 2022:

Psykisk helsehjelp må prioriteres både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
Pasient/brukere og pårørendes rett til likeverdig helsehjelp skal være uavhengig av bosted og livssituasjon.
Lav kvalitet på kommunale saksbehandlingsrutiner utgjør en pasientrisiko.
Egenandel for unge må fjernes.

Det kom mange spørsmål fra salen som gikk på forsvarlighetsprinsippet i helsetjenestene; om hva som er god helsehjelp, mangel på samhandling mellom kommunale instanser ved utskrivelse fra sykehus til hjemmet, og bekymringsmeldinger knyttet til bruk av tvang.

Flere oppmøtte fortalte om egne erfaringer som pårørende, hvor de opplevde at kommunen fjernet tilbud til brukeren, og ikke tok telefonen når pårørende ringte og etterlyste svar på avslag på tjeneste. Det kom også tilbakemeldinger på at pårørende var blitt skrevet ut fra sykehus, uten at hjemmesykepleien var kontaktet for oppfølging på kveld/helg.

Moss fortalte at hun var skuffet over at solide kommuner som Hamar ikke greide å oppfylle forsvarlighetskrav til oppfølging av sårbare pasienter/brukere, og at dette eksemplet ikke var første gangen hun hørte om dårlig praksis ute i kommunene.

Det er viktig å vite at Pasient og Brukerombudet vil bistå med å klage på tjenester, og at de står hardt på for å sikre pasient/brukere og pårørendes interesser blir hørt og tatt hensyn til!

Moss oppfordret alle til å ha lav terskel for å kontakte Pasient og Brukerombudet, og minnet om kontoradressen i Statens Hus, Hamar. Telefon: 62551490 eller 40501600

Pasient og Brukerombud Marit Alver Jacobsen

Facebookside- besøk oss gjerne der!

www.pasientogbrukerombudet.no

Vi takker for en informativ og givende kveld sammen!