KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Hvordan sette seg mål og si til seg selv at «bra» er «bra nok»?

Dette og flere spørsmål rundt denne dagen ble presentert og diskutert i grupper.

Rune Lundquist og Mariann Haukland fra Sagatun Brukerstyrt Senter innledet denne dagens recoveryverksted, 31. august, med en innføring i recoverybegrepet og i teorien som ligger til grunn for recoveryarbeidet som utføres blant annet på Sagatun, der det er et recoverynærende miljø utviklet i samarbeid med både fagpersoner, brukerorganisasjoner og personer med brukererfaringer. Fokuset er flyttet fra en utelukkende medisinsk modell – med fokus på diagnoser, kartlegginger og «begrensninger» – til en recoverymodell med fokus på helse, styrke og et meningsfullt og tilfredsstillende liv på tross av psykiske helseutfordringer. Etter en faglig innledning, fikk vi flere konkrete eksempler på egenerfaringer sett opp imot recoverymodellen.             

I praksis innebærer dette at arbeidet på Sagatun er sentrert rundt enkeltmennesket og dets ressurser og styrker. Det er et helt liv som skal leves, og dette skal også leves utenfor behandlingsrommet. «Hva trenger du for å bli bedre?» er et sentralt spørsmål når en møter nye mennesker som søker seg til huset. Samtidig som brukeren skal møtes der brukeren er, tilbyr Sagatun meningsfulle aktiviteter og et sosialt fellesskap. I trygge rammer kan brukere prøve og feile og finne sin egen vei til bedring og mestring. Å møte andre som har lignende erfaringer gir håp om at en selv også kan få det bedre, og gjennom likemannsarbeid og medmenneskelighet kan en finne ny mening i livet.

Gjennom samtale og diskusjon ga flere av deltakerne uttrykk for at dagen hadde gitt verdifull «mat til tankene» ved å starte tankeprosesser, og ved å skape forståelse for at en sjøl – i samarbeid med gode hjelpere – kan få en tilværelse som er bedre enn det en faktisk trodde var mulig.

Tema for denne dagen var; hva er Recovery og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess?

Vi blir tatt med inn i Stine sin fortelling om hennes recoveryprosess, der hun forteller sin historie om en oppvekst preget av traumer og som har preget livet hennes i mange år. Hun forteller om hvor viktig det har vært å bli møtt i helsevesenet der hun ble spurt om «hva kan vi gjøre for deg Stine», og til den første dagen hun oppdaget Sagatun og hvor hun ble møtt med «Hei, jeg heter Carl, hva kan jeg hjelpe deg med». Etter at hun startet opp som bruker på Sagatun har hun fått et nytt liv der menneskene rundt henne imøtekommer henne med respekt, og hva det har gjort med henne i hennes bedringsprosess, og ikke minst det hun forteller om det å kunne hjelpe andre i samme situasjon og ellers, at hun gjennom dette har fått styrken tilbake i livet sitt. Her føler hun på fellesskap, likemannsarbeid og glede. Hun har fått mot og vilje til endring i eget liv og erkjenne problemene, noe som hun prissetter.

Bra er bra nok
En viktig faktor hun trekker frem som hun har lært seg på Sagatun er at ting er «godt nok» om det ikke er 100%, hvor hun tidligere ikke har vært fornøyd med seg selv, men som hun nå lever med at det hun utretter er «godt nok», noe som gir henne overskudd i den jobben hun nå har fått på Sagatun som kursleder i Verktøykassa og som leder av Fadderprosjektet. Hun føler nå på fellesskap, det å bli verdsatt og respektert, det å kunne styre eget liv ved å være i en god hjelpende relasjon, det å ha mot og vilje til endring og erkjenne problemene. Hun forteller om den gode relasjonen hun har til sin psykolog, noe som er vesentlig, der hun føler på god medvirkning til egen bedringsprosess og for livet generelt utenom Sagatun. Hun føler at livet har blitt meningsfullt igjen og føler på takknemlighet.

Walk & talk:
Ellers denne dagen fikk vi spørsmål til refleksjon, der vi tok turen ut og diskuterte to og to om: «Hvordan kan du nyttiggjøre deg det du har hørt i dag om Recovery, til din bedringsprosess, og hvor kan du finne støtte og tilhørighet»?

Her var svarene hver gruppe kom frem til:

 • Grensesetting –  hvordan sette rammer for se selv, ikke ta på seg for mye og ikke involvere for mange
 • Ta styring over eget liv, det å komme seg ut av døra og være aktiv
 • Få noe meningsfullt ut av dagen, når en først kommer seg til Sagatun får en støtte og tilhørighet og ha fokus på andre ting enn det en sliter med
 • Ha noen som spør deg om: «kommer du i dag»?
 • Hjelpe hverandre, gjøre tjenester for hverandre
 • Gi hverandre ros og tillit
 • Kunnskap om egen bedring
 • Se fremover og ikke tilbake
 • Være takknemlig, sette pris på seg selv og tenke at ting er godt nok som det er
 • Dra erfaring av ting – lære også av negative erfaringer
 • Tørre å be om hjelp, godta det en ikke kan forandre
 • Gjøre noe godt for seg selv, finne en hobby
 • Finner støtte i Sagatun – føle på tilhørighet
 • Støtte seg til venner og familie
 • Egeninnsats – starte med seg selv
 • Sette seg mål – bra er bra nok – føle på mestring
 • Føle på tilhørighet
 • En kan finne ressurser og gi av sine egne ressurser på Sagatun
 • Finne makt styrke og kraft i eget liv
 • Sagatun er som en bank der en kan hente ut erfaringer, kompetanse og ressurser som en kan bruke videre inn i sin egen bedringsprosess

Vi takker Rune og Mariann for en inspirerende og nyttig dag og til Stine som delte sine erfaringer med oss!