KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Brukerstyring Sagatun Regionale Ressurssenter

Brukerstyring i praksis

«Kraftsentre for medskapelse», dette var en av tingene som kom frem på den årlige nettverkssamlingen for brukerstyrte senter i Innlandet. I år samarbeidet Sagatun Regionale Brukerstyrt Senter med Statsforvalteren i Innlandet ved Seniorrådgiver Arild Bækkevold og Kim Åge Stenseth om å arrangere samlingen, med totalt 20 deltakere.

Samlingen handlet om brukerstyring i teori og praksis, og den nye opptrappingsplanen for psykisk helse med spesielt fokus på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud. Arild ønsket velkommen og understrekte viktigheten av brukerstyrte senter, og jobben vi gjør. Kim Åge satt oss godt inn i satsingen på kunnskapsbaserte lavterskeltilbud fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Han understrekte at psykisk helse er et av de viktigste målene fra regjeringen, og at kommunene skal sikre de som har behov for det meningsfull aktivitet, tilhørighet og mestring. De brukerstyrte sentrene må fremme sin egen viktighet og er viktige arenaer for tilhørighet, meningsfull aktivitet og mestring, var et av rådene fra Kim Åge. Han viste til at vår rolle som brukerstyrte senter bare blir viktigere fremover, spesielt sett i lys av helsepersonellkommisjonen, og at vi vil mangle fagfolk fremover. Oppgavene må fordeles på flere. Kim Åge viste til Sagatun som et godt eksempel på brukerstyring.

På denne samlingen var det med brukerstyreleder/brukerrådsrepresentant, daglig leder/styreleder og erfaringskonsulent fra de ulike sentrene. De 4 brukerstyrte sentrene som var til stede, presenterte seg kort. Midtpunktet Brukerstyrt Senter Grue, er det nyeste av sentrene og er med på den første av disse samlingene. De skal være en sosial møteplass hvor det er rom for alle og bruk for alle. De har mange aktivitet, har godt samarbeid med kommunen og i fjor arrangerte de Verdensdagen for psykisk helse. Havang Brukerstyrt Senter, Lillehammer, har mange aktiviteter og trekker spesielt frem pårørendesatsingen og Havang konferansen. Du kan lese mer om Havang på https://havang.no/

Stabburshella, Fagernes trekker frem at de har mange aktiviteter og var med å lage refleksjonskort sammen med KS. Her kan du se film om Stabburshella http://stabburshella.com/om-stabburshella/

Sagatun Brukerstyrt Senter er både lokalt og regionalt brukerstyrt senter og har mange kurs, recoveryverksted, aktiviteter og ikke minst er en sosial møteplass. Du kan lese mer om Sagatun her www.sagatun.no .

Mariann og Rune hadde et innlegg om brukerstyring i praksis. Noe av det de trakk frem som viktig var, at brukerstyret ble vist tillit og mulighet til å ta ansvar. Det å ha et mandat med klare rammer på hva brukerne skal bestemme og hvordan brukerstyringen skal foregå. Det vil si avklaring av roller, ansvar og struktur på det enkelte brukerstyrte stedet. På Sagatun har vi erfart at det har vært positivt med en ansatt som er med på brukerstyremøter og gir råd og tips om det trengs. Som innledning før gruppearbeidet ble det poengtert at vi kan hente inspirasjon fra hverandre, men et brukerstyrt sted må justere og finne ut hva som fungerer best på eget sted. Etter aktiv jobbing i gruppene er dette noe av det som kom frem.

Gruppearbeid 1

«Hvordan kan brukerstyring bidra til meningsfull aktivitet, tilhørighet og mestring?»

 • Bli sett og hørt, gir tillit
 • Være til nytte
 • Alle er likeverdige
 • Brukerstyring gir trygghet.
 • Eierskapsfølelse være en ordentlig del av noe.
 • Mestring i aktiviteter
 • Tilrettelegging for personlig utvikling.

Gruppearbeid 2

«Hva er mulig hos oss, for å få til god brukerstyring? Rammer, begrensning og muligheter».

 • Tillit gir involvering og ansvar som fører til engasjement
 • Rammene kan diskuteres og prates om. Økonomi kan gi begrensninger og muligheter
 • Begrensning kan være økonomi.
 • Be om å få oppgaver og ansvar
 • Synes det er bra som det er
 • Rammene kan være både økonomi, men også rammene brukerstyring skal skje under.
 • Tydelige rammer – letter brukerstyringen.

Arild oppsummerte samlingen og viste til filmen om Stabburshella, «Kraftsenter for medskapelse». De brukerstyrte sentrene er viktige kunnskapsbaserte lavterskeltiltak og det dere representerer kan bli hjemmel pålagt. Gå til kommunene deres og forklar dem hvorfor dere er så viktige var de siste rådet til Arild. 

Mariann mener med det vi har hørt i dag er alle sentrene «kraftsenter for medskapelse», som bidrar til tilhørighet, mening og mestring.

Samlingen ble evaluert og noe av det som kom frem var som viktigst var «Hvordan best få til en god brukerstyring» og «Informasjon om opptrappingsplan, informasjon fra statsforvalteren, informasjon om brukerstyring. Ikke brukerstyrested, men brukerstyrt sted».

«Takk for en lærerik dag. Håper på flere sånne🥰» sitat fra evalueringen

Referent Mariann Haukland