KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Besøk og reportasjer

«Alle skal ha rett til å oppleve egenverd og mestring»

«Alle skal ha rett til å oppleve egenverd og mestring» og at «ingen skal leve livet i ensomhet» Dette var uttalelse fra nyvalgt leder for Mental Helse Norge; Kristian Haugland.

Leder for den regionale Ressursbasen på Sagatun; Mariann Haukland fortsatte:
«Som regionalt brukerstyrt senter skal vi bidra til å styrke brukerorganisasjonene og brukerrepresentantene. Sammen skal vi styrke brukere og pårørende og jobbe for at brukernes stemme blir hørt og at den kunnskap som brukere og pårørende har, blir likestilt med fagkompetanse».

Møtet mellom Sagatun Brukerstyrt Senter,
og brukerorganisasjonene i Mental Helse,
ble avholdt 1. februar 2017
Fra Mental Helse Norge, kom nyvalgt leder Kristian Haugland og kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson; Mental helse ungdom, som var spesielt invitert. Ellers deltok det representanter for Mental Helse i Oslo og fra Stange og Hamar kommuner i tillegg til RIO Innlandet og ADHD foreningen i Hedmark. Det deltok også brukere fra Sagatun som var interessert i å lære mer om hva brukerorganisasjonene jobber med.

Tema for møtet var å drøfte hvordan vi kan få til et best mulig samarbeid mellom Sagatun som regionalt brukerstyrt senter, og brukerorganisasjonene på psykisk helse- og rusfeltet.

Daglig leder på Sagatun, Kårhild Husom Løken innledet møtet med å fortelle om Sagatun, hvordan det har blitt opprettet og det lokale aktivitetssenteret. Så tok Mariann Haukland over og fortalte hvilken rolle og funksjon vi har som regionalt brukerstyrt senter. Som regionalt brukerstyrt senter skal vi bidra til å styrke brukerorganisasjonene og brukerrepresentantene. Sammen skal vi styrke brukere og pårørende og jobbe for at brukernes stemme blir hørt og at den kunnskap som brukere og pårørende har, blir likestilt med fagkompetanse.

Både Kristian og Adrian fortalte at deres vei til å engasjere seg så sterkt for brukerorganisasjonsarbeid, gikk gjennom et brukerstyrt senter. For Adrian sitt vedkommende var det nettopp Sagatun, hvor han var med på å bygge opp aktiviteten på huset. Slik er det for mange; man kommer inn i et inspirerende miljø, man får tillit og ny kunnskap og man får lyst til å engasjere seg.

Begge la også stor vekt på de regionale brukerstyrte sentrene sin rolle som en arena for et bredt samarbeid om brukermedvirkning, slik at brukerorganisasjonene kan utfylle hverandre og slik at vi får størst mulig påvirkning i fellesskap. Kristian sa også at «alle skal ha rett til å oppleve egenverd og mestring» og at «ingen skal leve livet i ensomhet».

Vi trenger din stemme!

Kristian mente at for å få flere interessert i brukerorganisasjonsarbeid, må vi være inkluderende og etterspørre den enkeltes talent og erfaring. Vi trenger alles stemme og man kan engasjere seg, selv om man ikke ønsker å være med i et styre.

Kristian definerte de brukerstyrte sentrene som «spydspisser for brukermedvirkning», der brukerorganisasjonene er «resten av spydet». De brukerstyrte sentrene bør være:

Talerør for brukerorganisasjonene og for de som ikke er medlem i noen brukerorganisasjon.
Senter for alle brukerne som ønsker det.
Felles for flere brukerorganisasjoner.
Det er fint at stiftelsen eier seg selv og ikke er knyttet til en bestemt brukerorganisasjon, men nettopp kan være et bindeledd mellom flere.
Brukerne skal ha flertall i stiftelsesstyret og flere brukerorganisasjoner bør gå sammen om senteret.
Sammen skal vi jobbe for å få brukerkunnskapen tydelig inn i tjenestene.
Adrian fortalte at Mental Helse Ungdom er spesielt opptatt av folkehelsearbeid og forebyggende arbeid for barn og unge, og de jobber for å få psykisk helse inn som fag i skolen. Organisasjonen har startet flere prosjekter som samtaletilbud for ungdom og rettighetstelefonen.

I diskusjonene gjennom dagen ble samarbeid framhevet som en avgjørende faktor for å øke brukernes makt og innflytelse på feltet, på alle nivåer. Vi kan velge å konkurrere eller vi kan velge å samarbeide, men vi kommer lengst med samarbeid. Det ble utpekt en del områder som Sagatun og brukerorganisasjonene kan samarbeide om framover:

Gjenopprette samarbeidsmøtet «Arena for brukermedvirkning» på Sagatun.
Fellesmøter hver måned.
Arrangere åpne møter med ulike tema som er åpne for alle. For å nå ut til flere, bør noen av møtene holdes utenfor Sagatun. Ideer her kan være Salongen i Oslo og Recoveryverksted i Asker.
Brukerkontor og en «rettighetstelefon» på Sagatun.
Sagatun skal være knutepunkt for recovery.
Vi kan invitere regionsekretæren i Mental Helse og be om et samarbeid for å rekruttere flere medlemmer til organisasjonen.
Det er behov for å få opp en arena for ungdom i Hamar. MH-Ungdom har satset mer på å få opp møteplasser enn å starte lokallag, fordi møteplassene ofte danner grunnlag for at ungdom får lyst til å engasjere seg.
Det er også behov for en arena for minoriteter og det er viktig at vi er så inkluderende som mulig.
For å nå ut til flere, må vi være bevisst på hva slags språk vi bruker. Selv om vi ikke er fagfolk, er det lett at man tar i bruk et stammespråk. Det skjer også at brukerrepresentanter bruker et fagspråk.

Takk for en givende og interessant dag til alle som deltok!
Vi på Sagatun gleder oss til å samarbeide videre!