KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Skipper og los på samme skute

Vi på Sagatun tror på kraften som ligger i menneskers egen erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring i en vanskelig livssituasjon.

Et hovedsatsingsområde for oss i 2016 og 2017, er å dyktiggjøre oss på hva som bidrar til bedring og mestring, sett fra et brukerperspektiv. Vi har derfor jobbet med hva begrepet og begrepsinnholdet i Recovery innebærer.

2016 var et spennende og aktivt år på Sagatun, der vi arrangerte recoveryverksteder for å bli bedre kjent med begrepet og fenomenet «recovery». Verkstedet ble etablert for å få bedre forståelse av hva bedring(recovery) er, og hvordan denne forståelsen kan hjelpe den enkelte på sin bedringsvei og dermed hva som kan kjennetegne en bedringsorientert praksis.

Gjennomføringen av recoveryverkstedene gjorde vi sammen med professor emeritus Jan Kåre Hummelvoll som i mange år har vært en viktig bidragsyter til faglig utvikling på Sagatun. I tillegg utgjorde  Berit Langseth som brukerrepresentant og Mariann Haukland som leder for Regionalt brukerstyrt senter på Sagatun, lederteamet for verkstedene.

Det var mellom 15 og 25 deltagere på verkstedet på hver samling. Deres bidrag i verkstedssamtalene dannet vårt datagrunnlag. De hadde ulik bakgrunn, men majoriteten hadde brukererfaring. Resten var ansatte ved Sagatun Brukerstyrt Senter og ansatte fra Psykisk helse og rus i Hamar og Stange kommuner. Noen fra DPS Elverum -Hamar deltok i en kortere periode. 

Dette samarbeidet munnet ut i rapporten «Skipper og los på samme skute». De viktigste funnene vi kom fram til, er at bedring er en helhetlig prosess der behandling er et viktig element. Like viktig er meningsfull aktivitet, arbeid, sosialt fellesskap og det å finne mening i livet. Samlet viser arbeidet i verkstedet at bedring (recovery) handler om å få et godt liv, hente seg inn igjen, under erkjennelsen av at man aldri kommer tilbake til det stedet man var da problemene oppstod, men til et nytt. Overgangene er viktige i livet, og i disse kan det være avgjørende med hjelp og støtte fra relevante nærpersoner, det kan være både fagpersoner, familie og venner.

 Mestring og bedring er en individuell prosess, men i verkstedene identifiserte noe vi også noen felles faktorer de kan oppsummeres i disse punktene:

  • Å ha mot og vilje til endring
  • Å være verdsatt og respektert
  • Å erkjenne problemene
  • Å søke og kjenne fellesskap
  • Å styre eget liv
  • Å være i en god hjelpende relasjon
  • Å oppleve livet som meningsfylt