KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Recoveryverksted- Arbeid og aktivitet

Denne dagen var det fokus på hvordan arbeid og aktivitet kan være en del av en recoveryprosess.

Recoveryverkstedet ble holde den 24.04.19. I etterkant av de temabaserte innleggene gikk vi sammen inn i den felles verkstedsamtalen for å få en bedre forståelse av hvordan arbeid og aktivitet kan bidra til bedring (recovery) for den enkelte.

Arbeid, aktivitet og psykisk helse

Forskning viser at arbeid er viktig for identitet og selvfølelse og bidrar til bedre psykisk helse. Det å ha en jobb kan ha stor betydning for selvbilde, status og posisjon i samfunnet. Arbeid fungerer ikke bare som et økonomisk fundament, men henger sammen med identitet, opplevelsen av å bli verdsatt, og det å kunne ha et sosialt nettverk. Arbeid kan i denne sammenheng like godt forstås som en aktivitet som gir livskvalitet. Fellesskap og sosiale aktiviteter kan bidra til å skape struktur i tilværelsen, og man har bedre forutsetninger for å oppleve samhold og sosial aksept. Arbeid og aktivitet kan slik sett gjøre det lettere å håndtere blant annet angst og stress. Det å ha en jobb eller aktivitet å gå til kan gjøre hverdagen mer forutsigbar og bidra til trygghet, og hindrer at man isolerer seg og faller utenfor samfunnet.

 Arbeidstrening på Sagatun

Studentene «våre» innen psykisk helsearbeid, Bente og Annica, hadde snakket med brukere og ansatte om arbeid og arbeidstrening på Sagatun. Tilbakemelding på hvordan arbeid bidrar til recovery handler om at det er viktig å ha noe å gå til, ordentlige arbeidsoppgaver som gir mening og viser at det er bruk for en, og du får ansvaret for oppgavene. Når man har arbeidstrening er det forståelse for at man kan ha dårlige dager, og at man derfor ikke får gjennomført oppgavene som planlagt. Det et brukere kan ha frivillighetskontrakt der arbeidsterning inngår, skaper struktur og mestring i hverdagen til den enkelte bruker., noe som igjen bidrar til følelsen av mestring og tilhørighet.

Arbeid og aktivitet i NAV: Jobbspesialist i NAV

En jobbspesialist er en veileder som gjennom tett oppfølging bidrar til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser kommer i ordinært lønnet arbeid. Jobbspesialisten kan benytte tiltak som lønnstilskudd og mentor, mens arbeidstrening ikke skal benyttes. Det er behandler hos DPS som henviser pasienten til jobbspesialist i NAV.

Min rolle som jobbspesialist ved NAV Hamar skiller seg noe ut i fra den vanlige jobbspesialistrollen, blant annet ved at jobbsøkerne henvises fra andre veiledere i NAV og ikke fra behandler hos DPS. Personene har gjerne sammensatte fysiske og psykiske helseplager, og enkelte har et fungeringsnivå som er for lavt til at de kan delta på andre tiltak gjennom NAV. Sammenlignet med en ordinær NAV-veileder har jeg større handlingsrom til å bistå jobbsøkerne med å håndtere de utfordringer og hindringer som måtte stå i veien for at de kan starte i arbeid.

Det er viktig å kartlegge personens interesser og styrker, men også hvilke utfordringer personen har, slik at vi kan få til en best mulig match med arbeidsgiver. Personens motivasjon og jobbønske står alltid i fokus og er det som bestemmer yrkesretningen. Du må ha et ønske om å komme i jobb, og være klar til å delta på møte med arbeidsgiver innen en måned. Oppfølgingen tilpasses hver enkelt person, og i noen saker vil kontakten med arbeidsgiver bli gjort på et noe senere tidspunkt, dersom det er mer hensiktsmessig.

Når kartleggingen er gjennomført er det min jobb å finne aktuelle arbeidsgivere, kontakte disse og avtale et møte. Det kan være snakk om ordinær jobb, med eller uten bruk av lønnstilskudd, men også tiltak som arbeidstrening, mentor og tilretteleggingstilskudd kan benyttes. Dette er tiltak som kan være viktig for at personen får vist seg frem for en arbeidsgiver, vist stabilitet over tid, eller rett og slett få avklart om og hvor mye de kan klare å jobbe. Mange er veldig usikre på hva de kan og klarer etter å ha stått flere år utenfor arbeidslivet, og de har ofte behov for tid til å bygge opp mestringstro og selvtillit. Som regel klarer disse menneskene langt mer enn det de trodde var mulig.

Som jobbspesialist kan jeg være med jobbsøkeren ut på arbeidsplassen, hvor vi jobber sammen de første dagene, frem til personen føler seg trygg og klarer å møte på egenhånd. Jeg følger opp personene i inntil seks måneder etter de har kommet ut i ordinært arbeid, slik at vi i størst mulig grad får til en god og varig løsning. Alle arbeidsgivere og jobbsøkere har mitt direktenummer, noe som er viktig for å lykkes.

Hvordan kan /er arbeid og aktivitet en del av min recoveryprosess?

 • Være med på aktiviteter som passer deg
 • Viktig å ha mulighet til å arbeide og likevel ivareta egen helse, dette øker livskvaliteten!
 • Gjennom miljøet og arbeidskolleger, samt mennesker man treffer ellers
 • Viktig å omgås positive mennesker og akseptere hverandre
 • Få prøve seg fremover, med f.eks lønnstilskudd og/eller inkluderingstilskudd
 • HÅP- skape håp- gi håp!
 • Få støtte tro på seg selv, min selvfølelse, selvbildet og selvtillit
 • Føle mestring
 • Lov å prøve og feile
 • Sosialt bli med, være en del av et fellesskap
 • Mosjon- kropp og sjel henger sammen
 • Mening i livet
 • Gir struktur i hverdagen
 • Få lov til å bruke tid i eget tempo
 • Ha noe å stå opp til
 • Være til nytte for andre
 • Jobbe mot både korte og langsiktige mål
 • Å være i aktivitet er godt både for psyken og det fysiske
 • Bli verdsatt, sett og hørt og respektert forutsatt at jeg liker det jeg gjør
 • Får mer struktur i hverdagen, mer riktig døgnrytme
 • Mer overskudd
 • Bedre økonomi
  • Takk til alle som bidro til en spennende og lærerik dag!